بسم الله

 

 

بهاران، از کجاست که روح روییدن و سبز شدن ناگاه در تن خاک مرده پیدا می آید؟

و از کجاست که روح شکفتن نا گاه از تن چوب خشک چنین برگ های سبز و شکوفه های سفید و آبی و زرد وسرخ بر می آورد؟

بهاران رازدار رستاخیر پس از مرگ است و قبرستان ها مزارعی هستند که در آنها بذر مردگان افشانده اند وجسم تا نمیرد،کجا رستاخیز پذیرد؟

این بار انقلاب ربیع و انقلاب صیام به هم بر افتاده اند تا آن یکی هسته ی جسم را بشکافد و این یکی هسته ی جان را و زندگان از بطن مردگان سر بر آورند

با بهاران روزی نو سرمی رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو

اکنون که جهان و جهانیان مرده اند آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد؟

و یحی الارض بعد موتها...