بسم الله

بی لشکریم، حوصله شرح قصه نیست

فرمانبریم، حوصله شرح قصه نیست

با پرچم سفید به پیکار می رویم

ما کمتریم، حوصله شرح قصه نیست

فریاد می زنند ببینید و بشنوید

کور و کریم، حوصله شرح قصه نیست

تکرار نقش کهنه ی خود در لباس نو

بازیگریم، حوصله شرح قصه نیست

آیینه ها به دیدن هم خو گرفته اند

یکدیگریم، حوصله شرح قصه نیست

همچون انار خون دل از خویش می خوریم

غم پروریم، حوصله شرح قصه نیست

آیا به راز گوشه ی چشم سیاه دوست

پی می بریم؟ حوصله شرح قصه نیست

                                                                                                                                       نارنجک