بسم الله

وقتی که در اوج لذت دنیایی وقتی که فکر می کنی بر همه چیز و همه کار توانایی

وقتی که فکر می کنی آنچه که تو می گویی و انجام می دهی خوب و درست است

و وقتی می گویی من همه چیز دارم

در واقع هیچ نداری و در دنیا گم شده ای

تو یک گمشده ای همین


پ.ن گاهی نمی شود که نمی شود

پ.ن کلیک