بسم الله

اکنون انسان بار دیگر از زمین ونفس خویش روی گردانده است و به عالم معنا و آسمان توجه یافته و این مستلزم انقلاب و تحولی دیگر است خلاف آنچه در رنسانس روی داد. انسان یک بار دیگر تولد یافته است و عصری دیگر آغاز شده و کره ی زمین پای در آخرین مرحله ی تاریخ پیش از پایان جهان نهاده است

فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه...