بسم الله

 

این پرچم و سیاهی تو می کشد مرا

مارا شهید مهر و علم آفریده اند