بسم الله

 

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود