حال و روزم مثل گدایی شده که دیگر روی گدایی ندارد

اما باز

و تصدق علینا...

 

 

 

 

پ.ن: در طول عمر، درد زیادی چشیده ام     دردی به تلخی غم هجران نمی رسد