بسم الله
بهار را با بوی گل می شناسیم
اما نمی دانم چرا این روزها بوی چوب سوخته می آید
چرا به جای آنکه صدای خنده و شادی بیاید صدای ناله و فریاد می آید
این چه بهاری است که با خزان آغاز شده است؟