بسم الله

 

 دستم به نوشتن نمی رود ؛ بعضی مواقع هم از نوشتن خجالت می کشم

هر بار که از شما فاصله می گیرم این طور می شود

شاید توجیهش این گفته ی شبیه به شعر می باشد

بار گناهم که سنگین می شود از تو گفتن برایم سخت می شود

 

پ. نون: ازمن بگذر تو که با گذشتی...