بسم اللهوقتی میشنوم که یکی در حرم شفا گرفته است دلم می گیرد ، ب خودم می گویم که چرا؟ چه شد که خوب شد؟ چه کرد که شفا گرفت؟ چه گفت که دلت برایش سوخت و شفایش دادی ؟چگونه صدایت کرد که اینگونه جوابش دادی ؟ فهم من نفهم است فهم من هم مریض است؛ چرا نمی آیی؟

چرا خوبم نمی کنی ؟ می دانی چرا اینگونه می گویم نه اینکه بی ادبم نه اینکه گستاخم نه؛ آرزویم بلند است که اینگونه می گویم 

بیا و همین یکبار مرا برای خودت کن 

پ.ن: دل شورش قلم میخواهد

پ.ن: بیا و همین یکبار...