این جمعه هم گذشت و نیامدی نه اینکه نخواهی بیایی نه، آمدی و دیدی هنوز ما همانطور که بودیم هستیم بی هیچ تغییری در ظاهر می گوییم بیا و در باطن نمی خواهیم بیایی
این جمعه هم گذشت تو آمدی اما من نیامدم مثل همیشه ...