بسم الله

به گذشتم فکر کردم از خجالت سرخ شدم

آینده مون رو خدا ختم به خیر کنه