بسم الله


سال که نو می شود احساس خوبی به همه دست میدهد  بچه مدرسه ای ها که دیگر لازم نیست صبح زود از خواب ناز بلند شوند ویا مادرها که دیگر نگران بابت خواب ماندن بچه ها و جا ماندن از سرویس و غیره نیستند پدرها هم خوشحالند برای اینکه بیشتر فرزندانشان را می بینند و برای چند روز می توانند بیشتر محبت پدرانه ی خود را به آنها ابراز کنند

عید که تمام می شود همه ماتم می گیرند چون اوقات خوشی تمام شد دیگر ازسفر وگردش خبری نیست وباز باید به همان چرخه ی قبلی برگردند

عید که تمام می شود همه چشمشان به تقویم است تا یک تعطیلی پشت سر هم پیدا کنند یا دانش آموزان نگاه می کنند که کلا امسال چقدر تعطیلی داریم و کدام ماه بیشتر تعطیلی دارد اشتیاق به تحصیل است دیگر ...

اما برای ما روزها وماههای تقویم معنی دیگری دارد برای آنها که هنوز در سال شصت ویک هجری مانده اند تقویم ها معنی دیگری دارند

آنها باهمه فرق دارند حتی با پدرها که تعطیلی را برای خودشان نمی خواهند آنها با همه فرق دارند می نشینند گوشه ای و بی سر و صدا مناسبت ها را نگاه می کنند و برنامه ی شان را با آنها تنظیم می کنند

همین طور ورق می زنند تا که نگاهشان به یک روز خیره می ماند "یکشنبه بیست وهشت فروردین  شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها" این یعنی فاطمیه اول از ده روز قبلش شروع می شود باز جلو می روند

باز از حرکت باز می ایستند و نگاه می کنند"هفدهم اردیبهشت  شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها " و این یعنی فاطمیه دوم از هفتم شروع می شود

سرگرمی عجیبی است اما برای آنکه رو سیاه است بیشتر از یک سرگرمی است او با خودش حساب می کند و می گوید: نزدیک ترین موقع برای اینکه بروم تا بخشیده شوم کدام است؟ کی بروم تا به من هم نگاه کنند ؟ ...

آری برای او این حسابها ارزش دارد اومی گردد تا حواسش باشد که  رجب و شعبان و رمضان کی آغاز می شود و حواسش را خیلی جمع می کند تا  از یادش نرود که امسال محرم  از ششم آذر ماه شروع می شود برای او مهم است آخر او به همین ماهها دل خوش کرده است برای همین برنامه اش را تنظیم می کند تا از قافله جا نماند سعی می کند خود را آماده کند که تا صدای حی علی العزا راکه شنید به پا شود فرقی ندارد که کی باشد رمضان یا محرم او باید آماده باشد او در رجب و شعبان خود را مهیا می کند، بلکه بالاخره بتواند نظر حضرتش را به خود جلب کند تا که شاید لبخندی کوچک از سر رضایت بر لبان مبارک مولایش بنشیند  برای او این از همه چیز با ازرش تر است لبخند رضایت  اربابش.