بسم الله

نه از هوس.. که ز جور زمانه.. لب به شراب

اگر زدیم.. برای دل خراب زدیم

مؤذنا به امید که میزنی فریاد ؟
تو هم بخواب که ما خویش را به خواب زدیم