بسم الله


باز رمضان آمد و من همانم که سال قبل بودم ، بنده ی گنه کار خطا کار تنهای تو

وتو همان خدای بخشنده ی مهربان 

آیا امسال می توانم بنده ای بشوم که تو دوستش داری؟


پ.ن حسین راست می گوید بعضی رفیق ها فقط به درد رفاقت می خورند. (نه بیشتر!)