بسم الله

از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم

خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم