بسم الله

چند روزی است دلم بی قرار تو گشته است ، اسمت را که می شنوم اشک در چشمانم حلقه می زند ...

هر وقت که با تو نجوا کرده ام به من گوش داده ای 

هر وقت که از تو چیزی خواسته ام کریمانه به من داده ای

حال از تو خواهشی دارم التماس می کنم که اجابت کنی:

می شود کربلا نیایی؟....