بسم اللهراست گفته اند که شهادت هنر مردان خداست پس ای مرد خدا شهادتت مبارک