حال و روز این ایامش مانند کسی شده که دارد جان می دهد و نفسهایش به شماره افتاده است انگار با تمام شدن ماه صفر عمر او هم دارد تمام می شود انگار بی حسین (ع) دیگر نمی تواند...