در این شلوغی راه خانه ام را گم کرده ام کسی هست که راه را نشانم بدهد؟