سال ها در به درند

جمعه ها سرگردان!

من  و شب منتظریم

و تو فانوس ترین حادثه ای

 

 

نقل از حسینیه ی دل