گاهی فانوس بدست نیمه های شب دنبال تو می گردم غافل از اینکه برای پیدا کردن ماه که فانوس نمی برند و تو اصلا به روی من نمی آوری این باور کودکانه ام را

 

 همه چیز را می دانی اما به روی من نمی آوری ، مهربان من