خرابه نشینان امید به کرم تو دارند وگرنه ویرانه جای زندگی نیست
ما خراباتیان را ارباب دریاب

پ.ن شدیدا محتاج دعای دوستانم