بسم الله

باید نوشت روی ضریح جدید تو . . .
یک سنگ قبر هم ندارد حسن حسین!