بسم الله

گاهی دلت می خواهد کودکی باشی که زمین خورده است و خاکی شده است و با چشمانی اشک آلود به سمت مادر خویش می رود فقط به خاطر محبت مادر ،

به خاطر اینکه به تو توجه کند

آدمی هر چه قدر که بزرگ شود تشنه ی محبت مادر است