بسم الله

جمعی از عاشقانت راهی کربلا شده اند دل مرا نیز در میان آنان بپذیر

پ.نون نوشته این سری قسمتتان نبود

د.نون

میانه ی من و تو را گناه زد بهم ولی

همیشه با بزرگی تو بود اگر درست شد

به جای یارتان شدن همیشه بارتان شدم

فقط برای تو همیشه دردسر درست شد

به داد من نمی رسند توبه های ناقصم

هــــزار بار توبه کرده ام مگر درست شد