حالم خراب است
حال نه درونم خراب است
مثل میوه ای که از درون کرم گذاشته است
من ...