بسم الله
نوشتن برایم سخت شده ، من عادت به بی خود نویسی ندارم برایش ارزش قائلم و هرچیزی را هم نمی نویسم مگر اینکه اهمیت داشته باشد البته فقط این نیست من برای نویسنده هم شرط قائلم و آن هم عامل بودن است به آن چیزی که می نویسد چرا که اگر این طور نباشد با عالم بی عمل و آنکسی که حرف های خوب می زند و به آن عمل نمی کند هیچ فرقی ندارد
این چندین ماه دچار چالش شدم که چقدر به این عکس و آن جمله ی طوفانی زیرش و مطالبی که می نویسم ایمان دارم و عمل می کنم و نوشتن را برایم تمام این عوامل سخت کرده