بسم الله

فعلا قصد دارم از نبودن هایم بنویسم تا از بودن هایی که نیستم
می خواهم  از زندگی در آرمانهایی که توهم داشتن آنها را دارم بیرون بیایم کمی واقع نگر باشم که نه همین لباس زیباست نشان آدمیت