شاید فکر کنم که در مورد یک مسئله همه چیز را می دانم اما باید یادم باشد همیشه یک چند درصد احتمال کنار بگذارم برای اینکه شاید اشتباه کنم
چرا که دانسته ام هیچوقت کامل نیست کامل خداست نه من و نه ما