حرف برای گفتن زیاد است موضوع برای نوشتن زیاد است اما مهم نیست که چند سطر مینویسیم مهم نیست نثرمان به دل خواننده مینشیند یا نه مهم موضوعی است که داریم در مورد آن می نویسیم نویسنده به طور ناخود آگه و شاید هم اگاه دارد روی خوانند ه تاثیر می گذارد پس باید قلمش را با احتیاط بر دارد و از هر کلامی استفاده نکند
چرا که از همین کیبورد فرسایی هم از ما سوال می کنند
بهتر است بیشتر مراقب باشیم مهم نیست که پشت سر هم مطلب بذاریم مهم کیفی بودن و تاثیر گذاشتن است

پ.ن: دعا کنید شاید دل مرده ی من هم زنده شود