هیچ وقت فرار نمی کنی ، وقتی که زره ات پشت نداشته باشد.