از بدترین هایی که برای آدم می تواند اتفاق بیفتد جاماندن است خیلی بد است که عاشورا شود و تو به کربلا نرسیده باشی و یا دیر رسیده باشی باید اول محرم کربلا باشی یا قبل عاشورا خودت را برسانی اصلا یک وقت نشود که دیر بیایی و مبهوت بیابان را نگاه کنی و ببینی که کار از کار گذشته
جا ماندن بد ترین بدهاست

#: همه دارند به پابوسی تو می آیند
طبق معمول من بی سروپا جاماندم