بسم الله

دلم خوش بود به محرم امسال ، گفتم بازم میرم سنگم از آسمون بیاد میرم، نشد نرفتم سنگم از آسمون نمی اومد ولی نشد

آقا جون مسیحی ها هم اومدن اربعین زیارت ینی تو کربلات برا من جا نبود؟ حق داری آقا...

باشه صبر می کنم تا سال دیگه من هنوزم دلم خوشه شاید سال دیگه