#خودم
#خسته
#داغون
#بی_اعصاب
یک بغل حرف، ولی محض نگفتن دارم
#موقت 
عجوزه ای درِ گوشم زمان مرگش گفت:
به زحمتش نمی ارزید زندگی کردن...
@pooriatootia شاعر